Böner

Bön för helande

Gud är kärlek

Introduktion

 

 

Till vem kan vi gå
Med våra bekymmer och böner

Vi kan gå till Maria, vars rötter finns i Israel, i det gamla förbundet
Som är bron till  det nya
Maria som formar Jesus i oss.

Maria som alltid samarbetar med den helige Ande
För att bereda  plats för Jesus i våra själar
Hon är alltid individuellt närvarande och vägledande

Den helige Augustinus kalla Maria Forma Dei-   Guds levande gjutform,
Ty  i henne ensam är Gud bildad som en människa på ett fullkomligt sätt .

Maria är Guds storartade form som den helige Ande skapade
för att bilda Gudsmänniskan på ett fullkomligt sätt
Alla gudomliga linjer är inpräglade i denna form.

Den som blir formad av henne och låter sig gjutas i henne
något som sker på ett mjukt sätt, anpassat till den mänskliga svagheten
får en säker hjälp
utan  kval och möda.
Detta är en säker möjlighet.  Ty  Maria är Guds paradis.

Fritt efter   St  Louis de Montfort

Sång: Herre hör vår bön

 

Rosenkransen är ett kärlekens skyddsnät  och vi  förstår genom Marias Ja  att:

Guds Ord är levande och verksamt
Hebr.4:12

Vi skall vara ivriga att lära oss om Guds rike. Kärleken är en gåva som Gud ger alla människor. Kärleken är allt, så har Han befallt! Han har givit oss liv och tänt kärlekslågan i var och en av oss. Det vår uppgift att hålla denna låga vid liv och att vårda den
Att älska  utan förbehåll

Hjälp oss att komma ihåg att bönen har kraft och inverkan:

Bönens kraft

Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Jakobsbrevet 5:6

Minns vad Jesus Kristus sagt och lovat:

Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den
 som bultar skall dörren öppnas. Matteus 7:7

Vi vet att det är så lätt att sjunka in i självömkan, i modlöshet och misstro:

Det finns så mycket kärlek i världen, men den hindras av stängda dörrar som skapas av   sårade känslor, av vrede, sorg, hat, hämnd och som ger  avståndstagande och krig.,

Vi lever i en yttre och inre värld samtidigt.  Guds Moder Maria, Lär oss att öppna dörren till kärleken, så att den gåva du givit oss kan flöda,  så att vi kan ta emot

Så att vi kan släppa  alla självanklagelser och  sår, gamla mönster och tolkningsmodeller

Vi  öppnar oss för din kärlek !

 

Herre hör vår bön

Vi ber om hjälp att inte längre förbli det förflutnas fånge. Både individer och mänskligheten i stort behöver ett helande av minnen.

En sårad värld längtar efter helande. Vi kan inte längre förbli det förflutnas fånge. Det betyder inte att vi skall glömma det förflutna, utan att vi skall använda den frihet som ligger i förlåtelse och försoning. Både enskilda människor och grupper/nationer behöver bli helade

Låt oss nu be om den helige Andes ledning och hjälp

Herrens Ande  är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som  Herren valt.( Luk 4:18 -19)

Vi ber att Guds kärlek skall bli verklig för oss
Gud är kärlek och vi är skapade till hans avbild.
Låt oss upptäcka Guds avbild i varandra och bejaka
varandras roll i Guds frälsningsplan.

Hjälp oss att förstå vägen till  helande

För att ett helande skall kunna ske behöver vi först ångra våra synder, så att vi kan vakna upp ur döden. Den uppriktiga ångerns bön sker i själens allra innersta rum

 Vi ber Herre väck upp oss från de döda!

En uppriktig ånger ger oss ångerns nåd. Så at vi kan avsäga oss högmodet, så att hjärtat kan mjukna. Smärtsam och smal är vår tros liv och ändå så ljus !

Gör oss djärva och modiga, så att vi med helig djärvhet kan gå Vägen.

Den väg som den heliga Franciskus och den  heliga Birgitta och andra helgon har gått före oss.

Sång: Herre hör vår bön!

  Vi ber om hjälp att bli stilla och lyssna

Lär oss att lyssna på den inre rösten, Guds röst, inte den egna rösten
Lär oss att stå inför Guds närvaro
Lär oss att bli stilla, att bli tysta

Visa oss vägen till Gud som bor i vårt inre tempel
Efter Guds människoblivande,
efter inkarnationen har våra kroppar blivit del av den helige Andes tempel.
Det är där inne i våra egna kroppar som vi måste söka Anden

Allt detta är möjligt genom att Gud blev människa genom Maria.

                         

 Vi ber nu för varje människas svårigheter att lämna det förflutna,
Vi lyfter upp alla de oläkta sår vi bär inom oss.

Vi börjar med att acceptera de känslor av rädsla, ilska, hat, skam, ja allt som vi tycker är  ovärdigt och som vi  bedömer som ” dåligt”  och lyfter upp dem till kärlekens Gud.

Vi tänker nu på

Barnet

Herre, vi ber för barnet i moderns liv, för den gång var och en av oss blev till i mammas mage
Vi ber att minnen från barndom och uppväxt blir läkta
Vi ber att övergivenhetskänslor, bortstötthetskänslor, utanförskap –   som vi vet ger upphov till skamkänslor och  till att ett falskt jag bildas med krav på ständig duktighet och krav på att ständigt bli sedda och bekräftade av omgivningen, blir helade

Vi ber att en ny anknytningsprocess skall ta sin början, till vår sanna far och mor
Hjälp oss att knyta an till dig o heliga treenighet och till vår moder Maria

Hjälp oss att knyta an till vårt till vårt nya liv som fria människor
Hjälp oss att förstå   att skyddsänglarna alltid  finns vid vår sida.

Enligt Thomas av Aquino får varje människa sig tilldelad en skyddsängel när hon föds. Samtidigt börjar en demon att härja runt barnet, avundsjuk som han är på barnets kallelse till evig salighet. Något han själv gått miste om. Därför pågår en evig strid mellan gott och ont. Därför har vi varje dag ett val.  Att välja det goda, att välsigna dagen och människor med allt
Vad det innebär av möten med natur, djur och miljöer

Vi ber nu för helande av sår och minnen från :

Barndomen,
Uppväxten, Skolan

Vi ber för helande av

Vuxenlivet
Kärleksbekymmer, besvikelser, ensamhet, att inte fått möta en livskamrat

Vi ber om din kärleksfulla vägledning och ljus när vi möter

Döden
särskilt barns och närståendes  död, och alldeles särkilt
om det sker i form av självmord.

 

 

Och när vi möter

 Rädsla för ålderdomen och döden 
Vi ber också särskilt för dem som arbetar i dödens och sjukdomars närhet.
Vi ber om din hjälp vid:  Svårigheter i arbetslivet, arbetslöshet, mobbning
Vi ber om att bli helade från alla sjukdomar.   Herre hör vår bön!

 

Vi ber om din kärleksfulla  hjälp när vi drabbas av

Minnen som ligger i det omedvetna och som styr oss, och gör att vi fortsäter att projicera dessa gamla bilder och besvikelser på vår omgivning. Vi vet att upplevelser i tidig barndom  kan få livslånga effekter på beteendemönster och hälsa. Samspelet med omgivningen  som blev skadat då hindrar också relationen  med Gud.

Vi ber dig därför Herre att särskilt gå in i allt det som vi glömt och som kanske ligger lagrat i det omedvetna.  Hjälp vårt ego att släppa allt motstånd mot dig och mot det goda. Vi ber om mod att låta dig leda oss. Tack för ditt ljus som går in och som driver bort mörkret – Som tar bort all rädsla och som läker all skam  och som lyfter bort alla våra projektioner. Hjälp oss att minnas att Gud har skapat  himmel och jord  och att vi genom dopet får del av Kristi styrka och den gode ängeln vid vår sida.

Herre hör vår bön

Herre hjälp os nu att förlåta både oss själva för egna skulder
och  att förlåta andra som gjort oss illa. Vi välsignar de människor som sårat
oss  och gjort oss illa.

Slut nu ögonen, andas lugnt och stilla.
Känn att du blir mer och mer avspänd
Vi är nu avslappnade och varma

Ta nu fram namnen på de människor som du gjort illa eller behandlat orättvist.
Tänk efter vad du gjort dem.
Be dem förlåta dig  – föreställ dig att de  förlåter dig.

Ta nu fram namnen på de personer som du har svårt att förlåta.
Ta fram dem som du tycker har behandlat dig illa

Ta fram personer som du känner förbittring, hat eller vrede mot
Som du har hämndkänslor gentemot

Samtala med dem var och en  och säg att du skall göra ditt bästa att förlåta dem för allt
Och lösa upp och frigöra all hämmande energi som finns mellan er

Säg: Jag förlåter er och befriar er

 

Tack för helandets process i vårt inre och yttre som nu påbörjats och stärk oss i vår föresats att
varje dag fortsätta i samarbete med Dig O Herre

I djupet av vårt hjärta tackar vi dig. Du som gör vårt hjärta mjukt, nytt och levande
Vi tackar över de hjälpare som givits oss och som finns omkring oss varje dag, varje sekund
Vi tackar för Den helige Ande ,  för vår älskade  moder Maria,  för  Skyddsänglarna , för Gud Fader  som har skapat allt vad synligt och osynligt är !

Vi ber med ängeln från Fatima

Vi ber tillsammans tre gånger:

Min Gud, jag tror på dig, jag tillber dig, jag hoppas på dig och jag älskar dig.
Jag ber dig om förlåtelse för dem som inte tror på dig, inte tillber dig, inte hoppas på dig, och inte älskar dig.

Så ska ni be sade ängeln till barnen i Fatima

  Maria Himlastegen

Minns stegen som Gud byggt från himlen till jorden, direkt till ditt och mitt hjärta.
Bön är det ständiga uppstigandet till himlen.
Och änglarna går upp och ner på den stegen
Och bär våra böner till Gud, beskyddar och vakar över oss.

Vi ber att alla våra sår skall helas nu

Orons vägar avslutas i nuets kärlek. Orons vägar avslutas nu.

Kärleken har segrat.

Låt oss säga : Nu vilar jag i dig Herre, nu arbetar jag i dig.

 

Vi avslutar med bön till Maria som löser upp knutarna i vårt inre och till våra skyddsänglar.

Jungfru Maria, Kärlekens Moder, Du som aldrig övergivit ett barn som ropar till dig Moder
Du som ständigt arbetar för dina älskade barn med dina händer
Driven av den gudomliga Kärleken och den oändliga Barmhärtigheten
Som flödar över i ditt hjärta
Vänd din blick full av medlidande till mig
Se den mängd knutar som hotar att kväva mig och mitt liv.
Du känner min förtvivlan och min smärta. Du vet hur mycket dessa knutar förlamar mig.

Maria, Moder som Gud har gett i uppdrag att lösa knutarna i dina barns liv, jag överlämnar min livstråd,mitt liv i sina händer.

Ingen, inte ens den Onde kan ta denna min livstråd från din barmhärtiga hjälp.
I dina händer finns det inte någon knut som inte kan lösas upp.
Moder, mäktig till allt, genom din Nåd och din förböns kraft hos din Son Jesus,
Min befriare, ta emot de knutar jag tar upp idag. Jag ber dig lösa upp dem till Guds ära och att lösa upp dem för alltid.

Maria,du som löser upp svårigheter,
som knutits till  plågsamma återvändsgränder  i mitt inre  Be för mig

Vi ber nu även till våra skyddsänglar

Guds ängel, min beskyddare: upplys, försvara, styr och vägled mig, som genom Guds godhet blivit  mig anförtrodd.  Amen

Vi ber om omvändelse

Jag har ett enda mål
Att lära känna Honom
Jesus Kristus
Och uppleva kraften av hans uppståndelse
Och dela alla hans lidanden.

Och med honom säga det finns ingen  sjukdom
I himmelen
Och himmelriket finns inom er

Det finns ingen död
I himlen
Och himmelriket finns inom er

 

 

 

Välsignade är de som hör mina ord och som handlar efter dem säger Herren..
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn!