Föreningen

Maria Regina Caeli – Maria himmelens drottning – är en ekumenisk ideell förening, som vill sprida kunskap om Guds Moder Maria och hennes roll i Guds frälsningsplan. Föreningen växte fram ur en bönegrupp i S:t Lars katolska församling i Uppsala och bildades 1996. Föreningen är öppen för alla som delar föreningens intentioner oavsett samfundstillhörighet.
Vi vill medverka till en andlig förnyelse och en fördjupning av både det yttre och inre livet genom bön, meditation och kontemplation. I bönen bygger vi upp relationen till Gud, men också relationen till våra medmänniskor – i förbönen. Om vi lär oss att älska Gud med all vår kärlek, så kan vi skapa utrymme inom oss för att ta emot hans frid och närvaro. Bön och meditation står därför alltid i centrum för föreningens verksamhet.
Vårt emblem

emblem2.jpg

Regina Caelis emblem föreställer Maria med drottningkrona och gloria. Hon sitter på den salominiska tronen och omges av den Helige Andes sju gåvor.
Föreningen Maria Regina Caeli emblem Det visas genom att Maria har sex duvor inneslutna i cirklar runt omkring sin gestalt och den sjunde duvan representeras av Jesusbarnet med jordklotet i vänster hand och den högra höjd till välsignelse. Maria har anförtrotts dygderna och nådegåvorna. Hon har välsignats med en övernaturlig nåd och besitter vishetens dygder. Hon är delaktig av nådens upplysning, som även innebär intellektuellt vetande.
Bilden kommer från katedralen i Chartres och finns på ett målat fönster från 1400-talet.
Läran om de sju gåvorna
Läran om de sju gåvorna hör till den kristna kyrkans äldsta läroinnehåll. Justinus Martyren (100-163) framhöll att människan genom dessa sju gåvor kunde uppnå en andlig utveckling. Läran om andens gåvor har sitt ursprung i Jesaja 11:1-3 ”Och en gren skall växa fram från Jesse rot. Och Herrens Ande skall vila över densamma: vishetens och förståndets Ande, klokhetens och styrkans Ande, kunskapens och fromhetens Ande och fylla den med Gudsfruktans Ande”. Påven Gregorius den store (590-601) jämförde dessa gåvor med lika många trappsteg. Kyrkofadern Augustinus kallar Maria för ”den himmelska trappan” och för ”syndarnas trappa”. Jungfru Maria sågs som den heliga Andes helgedom under medeltiden och avbildades som krönt drottning.

Chartes – Mariavallfartsort
Chartres har alltsedan tidig medeltid varit en viktig Mariavallfartsort. Redan innan katedralen byggdes fanns enligt traditionen en helig källa. Det ansågs också att Marias heliga tunika hade förts till Chartres under 800-talet. Labyrinten i Chartres var också en viktig del av vallfärden. Under medeltiden kallades den ”vägen till Jerusalem”. Pilgrimerna kunde krypa på knä i labyrinten som en del av botgöreingen Det blev en andlig pilgrimsresa för dem som inte hade möjlighet att resa till Jerusalem. Labyrintens centrum är Kristus, målet för pilgrimsvandringen. Författaren Charles Péguy startade en vallfärdstradition bland studenter i Paris, då han 1912 företog sin första vallfärd till Chartres. Han hade ett fåtal vänner med de första åren, men så småningom utökades antalet följeslagare. 1935 var det 15 studenter som deltog och 1962 var det 20 000. Denna vallfärd från Paris till Chartres har blivit tradition och äger rum de två första veckorna i maj.
[Birgitta Löwendahl]

Maria vägviserskan

Föreningen vill föra fram Maria, Frälsarens Moder som en vägviserska i varje människas liv. Genom sitt helhjärtade ja till Gud är hon vår förebild i relationen mellan Gud och människa.
När vi vänder oss till Maria, inspirerar och leder hon oss med en öm kärlek som innesluter livets alla aspekter och detaljer. Hon visar på möjligheten att förena ett fördjupat kontemplativt liv med ett aktivt och utåtriktat. Hon undervisar oss i bön, i att älska Gud och att Gud längtar efter människans gensvar. Framför allt förmedlar hon att vi alla är älskade av Gud. Maria verkar idag och hon har sin givna plats bredvid sin Son.

Kurser, konferenser och reträtter
Föreningen anordnar också kurser, konferenser och reträtter för att sprida kunskap om bön, meditation och helande och för att lyfta fram Guds Moder Marias roll i vår tid. Föreningen vill verka för helandet av relationen mellan Gud och människa.
Vi har som ett av våra mål att skapa ett centrum för kunskap om meditation, bön och helande med ett kapell och ett bibliotek – en samlingsplats för bön och helande i ekumenikens och enhetens tecken.