Medeltidens S:ta Maria Kyrka i Dala-Husby lever i flagga, sigill och vapen

Från tidning 2015-12-03

Screenshot 2015-12-03 21.47.22.pngI Dala-Husby är byborna ovanliga med att fira midsommar dagen efter mid- sommarafton. Än ovanligare är att herrar i sockendräkt bär på en fana i rött och guldgult föreställande Husbymadonnan – Jungfru Maria med Jesusbarnet i fam- nen. I ett foto från 50-talet bärs aggan i ensamt majestät i täten av midsommar- tåget. I ett foto taget häromåret bärs ock- så den svenska aggan i täten av tåget.

Midsommartåget går alltså med blomsterkransen som ska pryda den resta midsommarstången. När tåget passerar över bron mot hembygdsgården Skin- narbacken kan man se två stora sigill i koppar föreställande Madonnan.Den Heliga Modern med Jesusbar- net i famn stående på en liggande mån- skära som vilar på en böljande våg pryder även Husby sockenvapen. Socknen gick i lutet på 60-talet upp i Hedemora kom- mun.

Och vågen, den symboliserar förstås Dalälven som bron går över. Vid Väg- verkets påkostade ombyggnad år 2004 förseddes den med sigillen. För övrigt förrättade kungen den invigningen. Sockenvapnet är effektfullt: Jung- frun, månskäran och vågen är i silver avtecknande sig mot en fond av starkt kadmiumröta. Några steg från brofästet förbi det smidda staketet öppnar sig kyrkporten. Förbi vapenhuset och väl inne i kyrko- rummet möter först fragment av den gamla medeltida kyrkan och långt fram till höger hittar vi hemligheten bakom Husby sockens sigill, vapen och ägga: Skulpturen i målad furu av Jungfru Maria med Jesusbarnet på armen i ett altarskåp. Hon är hög, ja, reslig och påfal- lande blek i sin konstfullt veckade dräkt där färgrester vittnar om hennes forna prakt.

Glorian över Maria (inte Kristus) ser så självklar ut i sin snidda prakt, precis som ljuset. Det som tecknar Madonna och från kyrkfönstret högt upp till vän- ster.Jungfru Marias drömska men ändå tydliga blick, går att fånga när hon syn- barligen förefaller se på betraktaren. Men är det inte så att hon med sin ro- fyllda blick ser på Jesus som är i full färd att hantera en bok?

Hans vänstra hand stöder sig på vän- ster sida av bokuppslaget. Höger hand ser ut att vara i färd att peka ut ett ord, en formulering. Vad Jungfrun gör med sin vänstra hand går inte riktigt att tyda eftersom två ngrar är borta. Pekar hon mot betraktaren med förmaning om att vara uppmärksam på vad barnet tyder i skriften?

Enligt Historiska museet ska skulpturen vara från 1500-talet utförd av en inhemsk mästare. Andra källor talar om att den är från senmedeltid. Petrus Ugla, kyrkoherde i Hedemora på 1700-talet, nämner att Madonna- skulpturen kan härstamma från Guds- berga kloster, det 13:e och sista klostret som uppfördes 1486 i socknen bara nå- gon mil från Husby. Klosterkyrkan som uppfördes var för övrigt betydligt större än den dåvarande i Husby. Fem abborrar tjänstgjorde innan cistercienserklostret tvingades stänga 1538 av Gustav I.

Husby kyrka har anor åtminstone från 1100-talet. År 1192 vigdes den för- sta kyrkoherden till tjänst i kyrkan. Den beskrivs vara byggd i gråsten, med små fönster, sex valv, två pelare och ett brant 25,5 meter högt sadeltak. Väggarna var täckta av muralmålningar. En stor bild av Jungfru Maria prydde kyrkans hög- altare. Petrus Uglaj påstår att kyrkan är äldre än så och att kyrkan ursprungligen hade namnet S:ta Mariae kyrckia.

Samma uppgift nns i en latinsk text om Näsgårds län (översatt av Hugo Wid- strand). Där uppges att en kungsgård re- dan anlades på 600-talet i Husby av då- tida kungligheter som Olof Skötkonung och Erik den helige (som lär ha grundat 60 kloster). De såg även till att uppföra en helgedom till den Heliga Modern. Al- tartavlan i kyrkan uppges ha en stor bild på Jungfru Maria, bild på Jesus Kristus

och bilder dessutom på apostlarna Petrus och Paulus.

Mittemot kyrkan låg Husby kungs- gård – dit för övrigt Birger Jarl styrde kosan era gånger på 1300-talet. I Da- lalagen som antogs i denna kungsgård på 1200-talet tog Jungfru Maria plats i texten: ”Signade Gudh med sina nada, war- di med ws allum samman oc Sancto Ma- rio bön, Wårs Herra Modir, oc all Gudhs Helgun, oc de Helgu Kirkiu.”

Medeltidskyrkan stod praktiskt taget orörd fram till mitten av 1700-talet. Vid slutet av det århundradet ck kyrkan sitt nuvarande utseende – en vitkalkad skön- het med svart tak. Vad värre var, även in- vändigt vitkalkades kyrkan. Ett fragment nns som sagt av den medeltida mural- målningen nu att se. Allt sedan medeltid har Husbyma- donnan varit närvarande i kyrkan. Från 1500-talet fanns skulpturen med Jesus- barnet i famnen. Fram till 1679 fanns skulpturen vid högaltaret . Efter den totala ombyggnaden på 1700-talet pla- cerades hon där hon nns nu, vid södra korväggen.

Som den uppmärksamma läsaren noterar talas det först om en målning och sedan om skulptur. Petrus Ugla förmo- dar att träskulpturen kommer från klos- terkyrkan i Gudsberga när klostret lades ned och tillgångarna inklusive inventa- rier skingrades. Den del av klosterkyr-

kans altarskåp som visar Madonnan och barnet skulle då ha blivit förd till Sankta Mariae kyrckia.Det är vi betraktare av Husbyma- donnan tacksamma för, och tacksam var ju som vi sett Husby socken som har Jungfru Maria i sitt vapen, sitt sigill och sin ägga. Här och nu får kyrkobesökarna i Husby emellertid inte detta förklarat. Inte heller att Madonnan i helgedomen har dignitet av att kyrkans ursprungliga namn var Sankta Maria kyrka. Men Erik Axel Karlfeldt från Avesta, postum No- belpristagare 1933, han vet och diktar:

”Konungen äger i Husby en gård, men Gud bor nära därvid
Dit gick vårt pilgrimståg en gruvsam be- bådelsens tid.Där bor ock jungfrurnas jungfru, älskad av mödrar och mör
och främst i sin Herres tjänst och främst i helgonens kör i Husby – ärevördiga Sankta Maria”.

Anne-Marie Nenzell